Algemene voorwaarden – Beautymeds.nl

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Gebruik van het systeem
Artikel   5 - Beperking aan en blokkering van het gebruik
Artikel   6 - Het aanbod
Artikel   7 - De overeenkomst
Artikel   8 - Herroepingsrecht
Artikel   9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 - De prijs
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Levering en uitvoering
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Conformiteit en extra garantie
Artikel 17 - Advisering
Artikel 18 - Aansprakelijkheid
Artikel 19 - Klachtenregeling
Artikel 20 - Nederlands Recht

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aanbod: een aanbod van de webwinkel. Bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;die zich geregistreerd heeft op beautymeds.nl en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de webwinkel.
d. Dag: kalenderdag
e. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of de Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
f. Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele Consument;
g. Gebruikerswachtwoord: het wachtwoord van de Consument, benodigd voor de toegang tot het systeem;
h. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
i. Ondernemer: Beautymeds.nl; BV met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te…, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer …. Onder meer handelend onder de naam “beautymeds.nl”;
j. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
k. Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden toegang kunnen verschaffen tot het internet in het bijzonder beautymeds.nl
l. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Beautymeds.nl (Didier de Bock Holding BV);
Selterskampweg 38, 6721 AV Bennekom;
E-mailadres: [email protected];
KvK-nummer: 14044340
Btw-identificatienummer: NL009020755B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Gebruik van het Systeem
4.1 De Ondernemer zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen. De Consument draagt echter mede de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord.
4.2 De Ondernemer is gerechtigd veranderingen in of aan het Systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Consument. Voorts is de Ondernemer gerechtigd wijzigingen aan te (laten) brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en gebruiksnaam. De kosten die de Consument ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op de Ondernemer.
4.3 Het is de Consument niet toegestaan het Systeem te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op:
a. de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
b. de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
c. de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
d. computervredebreuk (ook wel bekend als ‘hacken’) via internet, het Systeem of anderszins;
e. vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en
software van anderen; of
f.  de (onrechtmatige) verspreiding van teksten, beeld- en geluidsmateriaal naar e-mailadressen
die geen relaties van de Consument zijn (ook wel bekend als ‘spamming’) en waarvan de
eigenaar niet expliciet heeft aangegeven boodschappen van de Consument op prijs te stellen.
4.4 Het is de Consument niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Systeem hindert of het overige gebruik van het Systeem nadelig beïnvloedt.
4.5 Het is de Consument niet toegestaan om informatie te verspreiden waarvan de openbaarmaking cq. verspreiding in strijd is met enige wettelijke bepaling of regeling van overheidswege.
4.6 Het is de Consument niet toegestaan derden toegang te geven tot het Systeem, dan wel het Systeem aan derden te tonen of demonstreren zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer.
4.7 Het is de Consument niet toegestaan schermen uit het Systeem  te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

Artikel 5 - Beperking aan en blokkering van het gebruik
5.1 De Ondernemer is gerechtigd het gebruik van het Systeem en de website door de Consument te beperken en te blokkeren, indien de Consument zijn contractuele en buiten contractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van het gebruik van de website en het Systeem kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de overige verplichtingen van de Consument onverlet.
5.2 Bij gegrond vermoeden dat zich de in dit en voorafgaand artikel bedoelde gedragingen voordoen, kan de Consument de toegang tot deze website alsmede tot het Systeem worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van eventueel vooruitbetaalde vergoedingen.

Artikel 6- Het aanbod
6.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
6.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alhoewel de Ondernemer de grootste mogelijk zorg besteed aan de omschrijving van de producten, zijn de afbeeldingen bij een product slechts ter illustratie en binden de Ondernemer niet.
6.3 De consument zoekt de producten in de webwinkel door middel van een uitgekiende zoekfunctie (per product familie, per categorie, op naam, met behulp van eventuele filters). Alhoewel de Ondernemer de grootst mogelijke zorg besteed aan een juiste indeling of filtering van zijn producten, kan de Ondernemer niet gebonden worden aan onjuiste indeling of filtering.
6.4 In de webwinkel zijn per product voorraadindicaties opgegeven; het gaat om een indicatie of producten (in voldoende mate) op voorraad zijn. De Consument ontvangt per email een kennisgeving wanneer de producten bezorgd worden.
6.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden:
a. de identiteit en het adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst;
d. de kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
f. de kosten van aflevering;
g. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
h. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
6.6 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Acceptatie van een aanbieding is voor de consument onherroepelijk.

Artikel 7- De overeenkomst
7.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
7.2 Indien de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
7.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
7.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het (web)adres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de gegevens zoals genoemd in 5a t/m 5h voor zover deze (nog) niet verstrekt waren vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één (1) jaar of van onbepaalde duur is;
f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 8– Herroepingsrecht
Bij producten:
8.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
8.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
8.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.Verzegelde producten mogen niet verbroken worden. Indien de verzegeling van een besteld product wordt verbroken, dan is de bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Artikel 9- Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
9.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het aangeven van retour via de klantaccount voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
9.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.
9.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren (zoals bijsluiters, handleidingen en overige documentatie), indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de verzegeling van een besteld product wordt of is verbroken of het product arriveert beschadigd bij de Ondernemer,dan is de bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.
9.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
9.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Het risico van verzenden komt eveneens voor rekening van de consument.
9.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10- Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
10.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
10.2 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
10.3 Indien de gehele bestelling wordt geretourneerd, dan worden de door de consument betaalde verzendkosten terugbetaald, indien van toepassing. Indien een deel van de bestelling wordt teruggestuurd, dan worden de verzendkosten niet vergoed.

Artikel 11- Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is onder andere mogelijk voor producten:
a. bederfelijke waren vanwege de houdbaarheidstermijn, zoals geneesmiddelen met RVG of RVH nummer, Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD)–middelen of babyvoeding;
b. die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
c. waarvan de verzegeling is verbroken is;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
f. geaccepteerde aanbiedingen.

Artikel 12- De prijs
12.1 De in het Aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief btw.
12.2 Producten kunnen slechts besteld en gereserveerd worden als ze op het moment van aankoop online beschikbaar zijn op de website van beautymeds.nl. Het productgamma en de getoonde prijzen worden periodiek aangepast. Indien de Consument een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was als op het moment dat  van registratie van uw bestelling.
12.3 De Ondernemer heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen. Indien een prijsverhoging van de aangeboden zaken plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan dan wel binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Onderneming.

Artikel 13- Betaling
13.1 Elke bestelling(en reservering) wordt pas in behandeling genomen en geëffectueerd na akkoord en ontvangst van de bankbetaling. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. De Consument wordt hierover op de hoogte gesteld door middel van een e-mail.
13.2 De betaling vindt plaats op de wijze zoals is aangegeven op de website van beautymeds.nl, te weten door middel van iDEAL en Creditcard (MasterCard en Visa).
13.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
13.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14- Levering en uitvoering
14.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht de ondernemer niet tot schadevergoeding en geeft de consument niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De consument is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre de ondernemer niet binnen een door de consument gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Winkelier is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
14.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door de ondernemer benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door de ondernemer benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
14.3 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
14.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
14.5 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding.
14.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14.7 Bij ontvangst van de producten dient Consument onmiddellijk de goede staat van het geleverde nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan Consument werden verstrekt. Indien een of meerdere producten gebrekkig of beschadigd zijn, dient Consument dit binnen bekwame tijd overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden aan de Ondernemer te melden.
14.8 Indien de bestelde producten bij twee (2) herhaalde aanbiedingen op het opgegeven afleveradres door Consument niet in ontvangst zijn genomen, wordt het terug gezonden en Consument ontvangt hiervan een mededeling per e-mail. Indien Consument nog prijs stelt op levering kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht, naast de kosten gemoeid met de initiële (pogingen tot) aflevering.
14.9 Consument onthoudt zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

Artikel 15 - Overmacht

15.1 Indien de ondernemer door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
15.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door de ondernemer onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van de consument afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Winkelier zijn ingeschakeld.
15.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is de ondernemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de consument bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
15.4 Indien de ondernemer bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16-Conformiteit en extra garantie
16.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor zover geneesmiddelen en medische hulp middelen zijn gekocht door de Consument dan dient deze voor gebruik de fabrikantenbijsluiter te hebben gelezen, deze bevat informatie (inclusief doseringen en contra-indicaties) die de Consument dient te respecteren.
16.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 17 - Advisering 

17.1 Alle door de ondernemer gegeven adviezen en door de ondernemer verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door de ondernemer te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door de ondernemer verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. De consument ter zake geen enkele garantie.

17.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door de ondernemer, is de ondernemer niet aansprakelijk. De consument vrijwaart de consument tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de consument.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18.1 De Ondernemer kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een onjuist gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of gebruik in strijd met de aard en doel van de geleverde producten.
18.2 De Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen in de vorm of verpakking van de producten aangebracht door de fabrikanten.
18.3 Eventuele aansprakelijkheid van de Ondernemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aanschafkosten van de bestelde producten dan wel de waarde van het product volgens de datum van aankoop waarbij het hoogste bedrag in aanmerking komt.
18.4 In alle gevallen waarin de ondernemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 2.500,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
18.5 Iedere vordering op de ondernemer, tenzij deze door de ondernemer is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 19 Klachtenregeling
19.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, bij voorkeur per email [email protected]
19.2 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 20Nederlands Recht
20.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »